Xem thêm

  Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

  Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

  A. Na2SO4, KOH.

  B. NaOH, HCl.

  C. KCl, NaNO3.

  D. NaCl, H2SO4.

  Đáp án:

  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.