Thứ Ba, Tháng Chín 29, 2020

- Khu vực quảng cáo -

Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+...

0
Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?A. NaCl.B. NaOH.C. HCl.D. NaNO3.Đáp án: BCho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung...

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp...

0
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị...

Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào...

0
Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung...

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

0
Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức làA. NaAlO2.B. K3AlF6.C. Na3AlF6.D. AlF3.Đáp án: C

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được...

0
Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?A. CuCl2.B. KNO3.C. NaCl.D. AlCl3.Đáp án: D

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất...

0
Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua...

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự...

0
Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần làA. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.C. KOH ; NaOH...

Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để...

0
Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để sau phản ứng thu được kết tủa thì  Đáp án: ATa có phản ứng:NaAlO2 (a) + HCl (a) + H2O...

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

0
Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?A. Đá rubi.B. Đá saphia.C. Quặng boxit.D. Quặng đôlômit.Đáp án: DQuặng đôlômit MgCO3.CaCO3.

Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3...

0
Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 18,2.B. 15,6.C. 54,6.D. 7,8.Đáp án:3NH3 + 3H2O +...

Bài viết ngẫu nhiên

Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần...

0
Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Hoà tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất...