Chủ Nhật, Tháng Tám 2, 2020

- Khu vực quảng cáo -

Bài viết ngẫu nhiên

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau...

0
Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?A. Na2SO4, KOH.B. NaOH, HCl.C. KCl, NaNO3.D. NaCl, H2SO4.Đáp án:Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2OAl2O3 +...