Xem thêm

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

  Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

  A. tinh thể Al2O3.

  B. bột Al2O3.

  C. phèn chua.

  D. Al(OH)3.

  Đáp án: B

  Bột Al2O3 được dùng làm vật liệu mài.