Xem thêm

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

  Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

  A. CuO.

  B. FeO.

  C. ZnO.

  D. Al2O3.

  Đáp án: D

  CO chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học.