Xem thêm

  Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?

  Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?

  A. Al2(SO4)3.

  B. Al2O3.

  C. Al(OH)3.

  D. NaHCO3.

  Đáp án: A

  Al2(SO4)3 không phản ứng với HCl.