Xem thêm

  Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:

  Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:

  – Phần 1: Hoà tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.

  – Phần 2: Hoà tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

  A. 2,26.

  B. 2,66.

  C. 5,32.

  D. 7,00.

  Đáp án: C

  Gọi số mol của Na2O và Al2O3 trong từng phần là x và y

  * Phần 1:

  Ta có các phương trình phản ứng:

  Na2O (x) + H2O → 2NaOH (2x mol)

  2NaOH (2x) + Al2O3 (x mol) → 2NaAlO2 + H2O

  Chất rắn không tan là Al2O3

  * Phần 2:

  nHCl = 0,14.1 = 0,14 mol

  Ta có phương trình phản ứng:

  Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  nHCl = 2x + 6y = 0,14 (2)

  Từ (1) và (2) ta có: x = 0,01, y = 0,02

  → m = mNa2O + mAl2O3