Xem thêm

  Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi được chất rắn cân nặng 2,55 gam. Nồng độ của dung dịch NaOH ban đầu là

  Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi được chất rắn cân nặng 2,55 gam. Nồng độ của dung dịch NaOH ban đầu là:

  A. 1,25M.

  B. 1,50M.

  C. 1,75M.

  D. 1,00M.

  Đáp án:

  Số mol AlCl3 là: 0,1.1 = 0,1 mol; số mol Al2O3 là 2,55 : 102 = 0,025 mol.

  AlCl3 (0,1) + 3NaOH (0,3) → Al(OH)3 ↓ (0,1 mol) + 3NaCl

  Al(OH)3 ↓ + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

  (0,1 – 0,05) → 0,05 mol

  2Al(OH)3 (0,05) → Al2O3 (0,025 mol) + 3H2O

  ∑nNaOH = 0,3 + 0,05 = 0,35 mol → VNaOH = 0,35 : 0,2 = 1,75M.