Xem thêm

  Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng là

  Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng là

  A. 0,8M.

  B. 1,2M.

  C. 1M.

  D. 0,75M.

  Đáp án: C

  Ta có: nNaOH = 7.0,15 = 1,05 mol; nAl2(SO4)3 = 1.0,1 = 0,1 mol

  Al2(SO4)3 (0,1) + 6NaOH (0,6) → 2Al(OH)3↓ (0,3 mol) + 3Na2SO4

  Vì NaOH dư nên:

  Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

  Sau phản ứng có 0,2 mol Na[Al(OH)4] và 0,25 mol NaOH dư.

  Nồng độ mol của

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 1

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 2