Xem thêm

  Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

  Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

  A. 1,2

  B. 1,8

  C. 2,4

  D. 2

  Đáp án:

  nAlCl3 = 0,2.1,5 = 0,3 (mol) > nAl(OH)3 = 15,6 : 78 = 0,2 (mol)

  Để V có giá trị lớn nhất → xảy ra trường hợp tạo kết tủa cực đại, sau đó kết tủa tan 1 phần còn lại đúng 0,2 mol

  → nAl(OH)3 = 4nAl3+ – nOH

  → 0,2 = 4. 0,3 – nOH

  → nOH = 1 (mol)

  → VNaOH = nNaOH : CM = 1 : 0,5 = 2 (lít).