Xem thêm

  Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

  Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?

  A. H2O.

  B. HCl.

  C. H2SO4.

  D. Fe(OH)2.

  Đáp án: A

  – Hòa tan lần lượt các mẫu vào nước, mẫu chất rắn nào tan là BaO

  PTHH: BaO + H2O → Ba(OH)2

  – Lấy Ba(OH)2 cho vào 2 chất rắn còn lại, chất nào tan ra là Al2O3 còn lại là MgO

  PTHH: Ba(OH)2 + Al2O3 + H2O → Ba(AlO2)2 + 2H2O .