Xem thêm

  Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

  Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

  A. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.

  B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.

  C. KOH ; NaOH ; Mg(OH)2 ; Al(OH)3.

  D. Al(OH)3 ; Mg(OH)2 ; NaOH ; KOH.

  Đáp án: C