Xem thêm

  Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al

  Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al.

  Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

  A. Al2O3 và Al(OH)3.

  B. Al(OH)3 và Al2O3.

  C. Al(OH)3 và NaAlO2.

  D. NaAlO2 và Al(OH)3.

  Đáp án: B

  Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

  2Al(OH)3 –to→ Al2O3 + 3H2O

  2Al2O3 –dpnc→ 4Al + 3O2