Xem thêm

  Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là

  Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là

  A. 0,2.

  B. 0,15.

  C. 0,1.

  D. 0,05.

  Đáp án: C

  Ta có: nOH = nNaOH = 0,7 mol

  nAl3+ = 2.0,1 = 0,2 mol

  Al3+ (0,2) + 3OH (0,6) → Al(OH)3↓ (0,2 mol)

  ⇒ nOH dư = 0,7 – 0,6 = 0,1 mol

  Al(OH)3 (0,1) + OH (0,1) → AlO2 + 2H2O

  ⇒ nAl(OH)3 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol