Xem thêm

  Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3 có chứa 58,14g chất tan thu được 23,4g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

  Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3 có chứa 58,14g chất tan thu được 23,4g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

  A. 2,65l.

  B. 2,24l.

  C. 1,12l.

  D. 3,2 l.

  Đáp án: A

  Số mol Al3+ = 0,34 mol.

  Số mol Al(OH)3 = 0,3 mol < số mol Al3+ nên có 2 trường hợp xảy ra.

  +TH1: Al3+ dư → Chỉ tạo Al(OH)3 nên số mol OH = 3. 0,3 = 0,9 mol.

  → V(dd NaOH) = 2,25 lít = Vmin

  +TH2: Al3+ hết → tạo

  Al(OH)3: 0,3 mol và [Al(OH)4]: 0,34 – 0,3 = 0,04 mol

  → Số mol OH = 3 . 0,3 + 4 . 0,04 = 1,06 mol

  → V(dd NaOH) = 2,65 lít = Vmax.