Xem thêm

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?

  Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?

  A. NaCl.

  B. NaOH.

  C. HCl.

  D. NaNO3.

  Đáp án: B

  Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch thí nghiệm, nếu thấy kết tủa keo xuất hiện rồi tan trong NaOH dư thì chứng tỏ trong dung dịch có ion Al3+.