Xem thêm

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

  Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

  A. NaAlO2.

  B. K3AlF6.

  C. Na3AlF6.

  D. AlF3.

  Đáp án: C