Xem thêm

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y thì thấy khối lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị sau:

  Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Y thì thấy khối lượng kết tủa biến thiên theo đồ thị sau:

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 7

   

   

   

   

  Giá trị của y là

  A. 0,18.

  B. 0,20.

  C. 0,22.

  D. 0,81.

  Đáp án: C

  nH2 = 0,08 mol

  Gọi số mol Na và Al2O3 lần lượt là x, y (mol)

  2Na (0,16) + 2H2O → 2NaOH (0,16) + H2 (0,8 mol)

  ⇒ mAl2O3 = mX – mNa = 9,8 – 23.0,16 = 6,12 gam

  ⇒ nAl2O3 = 0,06 mol

  Al2O3 + 2OH → 2AlO2- + H2O

  0,06 → 0,12 dư 0,04 → 0,12 (mol)

  Vậy dung dịch X gồm: OH dư (0,04 mol) và AlO2 (0,12 mol)

  Quan sát đồ thị:

  Tại nHCl = x mol: OH dư vừa bị trung hòa hết ⇒ x = nOH = 0,04 mol

  Tại nHCl = 3,5x = 0,14 mol: nH+ = nOH + nAl(OH)3 ⇒ 0,14 = 0,04 + nAl(OH)3

  ⇒ a = nAl(OH)3 = 0,1 mol

  Tại nHCl = y mol: nHCl = nOH + nAlO2 + 3(nAlO2 – nAl(OH)3) = nOH + 4nAlO2 – 3nAl(OH)3

  ⇒ y = 0,04 + 4.0,12 – 3.0,1 = 0,22 mol