Xem thêm

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị bên.

  bai tap ve hop chat cua nhom cuc hay co loi giai chi tiet 8

   

   

   

   

  Tỉ lệ a: b là

  A. 1: 3.

  B. 1: 2.

  C. 2: 1.

  D. 2: 3.

  Đáp án: A

  Từ đồ thị ta thấy số mol HCl bắt đầu 0,1 mol mới xuất hiện kết tủa

  ⇒ 0,1 mol HCl dùng để trung hòa Ba(OH)2

  ⇒ nOH = nH+ = 0,1 (mol) ⇒ nBa(OH)2 = 1/2 nOH = 0,05 (mol) = a

  Ta thấy tại giá trị nHCl = 0,3 và 0,7 mol đều thu được lượng kết tủa như nhau Al(OH)3: 0,2 (mol)

  ⇒ Tại nHCl = 0,7 mol thì lượng kết tủa Al(OH)3 đã đạt cực đại, sau đó bị hòa tan đến khi còn 0, 2 mol

  Áp dung công thức ta có:

  nH+ = 4nAlO2 – 3nAl(OH)3 + nOH

  ⇒ 0, 7 = 4. 2b – 3. 0,2 + 0,1

  ⇒ b = 0,15 (mol)

  Vậy a: b = 0,05: 0,15 = 1: 3.