Xem thêm

  Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

  Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

  A. Đá rubi.

  B. Đá saphia.

  C. Quặng boxit.

  D. Quặng đôlômit.

  Đáp án: D

  Quặng đôlômit MgCO3.CaCO3.