Xem thêm

  NaAlO2 + HCl có hiện tượng gì?

  Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan sát được là:

  1. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, kết tủa không tan.
  2. Không có hiện tượng.
  3. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.
  4. Có kết tủa trắng keo xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

  TRẢ LỜI: Đáp án D

  PT: HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl

  Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.