Xem thêm

  Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

  Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

  A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

  B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

  C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

  D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

  Đáp án: B

  Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.