Xem thêm

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

  A. CuCl2.

  B. KNO3.

  C. NaCl.

  D. AlCl3.

  Đáp án: D