Thực hiện các thí nghiệm sau:

  • (a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
  • (b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.
  • (c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
  • (d) Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.
  • (e) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

Số thí nghiệm có kết tủa trắng sau khi phản ứng kết thúc là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Đáp án: B

Hai trường hợp thu được kết tủa sau phản ứng là

(c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

- Khu vực dành cho nhà quảng cáo -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây