Xem thêm

  Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM thu được dung dịch Y. Cho 10,96 gam Ba vào dung dịch Y, thu được 14,76 gam kết tủa. Giá trị của x là

  Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM thu được dung dịch Y. Cho 10,96 gam Ba vào dung dịch Y, thu được 14,76 gam kết tủa. Giá trị của x là

  A. 0,30.

  B. 0,15.

  C. 0,10.

  D. 0,70.

  Đáp án: C

  Dung dịch Y gồm Al3+ 0,04 mol; SO42- 0,06 mol; H+ 0,1x mol; Cl 0,1x mol

  Theo bài ra nBa = 0,08 mol

  Giả sử cho Ba vào Y chỉ thu được kết tủa là BaSO4 → n = 0,063 > nSO42- = 0,06. Vậy kết tủa là BaSO4 0,06 mol và Al(OH)3

  Khối lượng Al(OH)3 = 14,76 – 0,06. 233 = 0,78 → Số mol Al(OH)3 = 0,01 mol

  Sau khi cho Ba vào dung dịch Y, dung dịch sau phản ứng chứa các ion:

  Ba2+: 0,08 – 0,06 = 0,02 mol;

  Cl: 0,1x mol;

  AlO2: 0,04 – 0,01 = 0,03 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích có: 0,02.2 = 0,1.x + 0,03 → x = 0,1.