Xem thêm

  Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

  Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ:

  A. a : b = 1 : 4

  B. a : b < 1 : 4

  C. a : b = 1 : 5

  D. a : b > 1 : 4

  AlCl3 (a) + 3NaOH (3a) → Al(OH)3↓ (a mol) + 3NaCl </br> Al(OH)3 (a) + NaOH (a mol) → NaAlO2 + 2H2O </br> Nếu số mol NaOH ≥ 4a thì kết tủa tan hết. </br> Do đó để có kết tủa thì nNaOH < 4a hay b < 4a → a : b > 1 : 4.Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ