Xem thêm

  Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

  Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ:

  A. a : b = 1 : 4

  B. a : b < 1 : 4

  C. a : b = 1 : 5

  D. a : b > 1 : 4