Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

0
Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?A. CuO.B. FeO.C. ZnO.D. Al2O3.Đáp án: DCO chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau nhôm trong dãy...

Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

0
Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?A. tinh thể Al2O3.B. bột Al2O3.C. phèn chua.D. Al(OH)3.Đáp án: BBột Al2O3 được dùng làm vật liệu mài.

Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

0
Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?A. nước gia – ven.B. clorua vôi.C. phèn chua.D. nước clo.Đáp án: CPhèn chua được dùng đề làm trong nước.

Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+...

0
Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?A. NaCl.B. NaOH.C. HCl.D. NaNO3.Đáp án: BCho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung...

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp...

0
Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị...

Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào...

0
Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung...

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

0
Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức làA. NaAlO2.B. K3AlF6.C. Na3AlF6.D. AlF3.Đáp án: C

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được...

0
Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?A. CuCl2.B. KNO3.C. NaCl.D. AlCl3.Đáp án: D

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất...

0
Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua...

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự...

0
Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần làA. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH.B. Al(OH)3 ; NaOH ; Mg(OH)2 ; KOH.C. KOH ; NaOH...