Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để...

0
Cho a mol NaAlO2 tác dụng với dung dịch chứa b mol HCl, để sau phản ứng thu được kết tủa thì  Đáp án: ATa có phản ứng:NaAlO2 (a) + HCl (a) + H2O...

Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?

0
Loại đá quặng nào sau đây không phải là hợp chất của nhôm?A. Đá rubi.B. Đá saphia.C. Quặng boxit.D. Quặng đôlômit.Đáp án: DQuặng đôlômit MgCO3.CaCO3.

Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3...

0
Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 18,2.B. 15,6.C. 54,6.D. 7,8.Đáp án:3NH3 + 3H2O +...

Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:

0
Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:- Phần 1: Hoà tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.- Phần 2: Hoà tan...

Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K2O, Al2O3; và MgO vào nước dư...

0
Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K2O, Al2O3; và MgO vào nước dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 tới...

Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng...

0
Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng thu được là:A. Xuất hiện kết tủa trắng.B. Sủi bọt khí.C. Không hiện tượng.D. Xuất hiện kết...

Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM...

0
Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM thu được dung dịch Y. Cho 10,96 gam Ba vào dung dịch Y, thu được 14,76 gam kết...

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số...

0
Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được làA. 0,2.B. 0,15.C. 0,1.D. 0,05.Đáp án: CTa có: nOH- = nNaOH = 0,7 molnAl3+ =...

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3...

0
Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng làA. 0,8M.B. 1,2M.C. 1M.D. 0,75M.Đáp án: CTa có:...

Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ...

0
Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?A. H2O.B. HCl.C....