Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng...

0
Nhỏ vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng thu được là:A. Xuất hiện kết tủa trắng.B. Sủi bọt khí.C. Không hiện tượng.D. Xuất hiện kết...

Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM...

0
Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch HCl xM thu được dung dịch Y. Cho 10,96 gam Ba vào dung dịch Y, thu được 14,76 gam kết...

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số...

0
Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được làA. 0,2.B. 0,15.C. 0,1.D. 0,05.Đáp án: CTa có: nOH- = nNaOH = 0,7 molnAl3+ =...

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3...

0
Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng làA. 0,8M.B. 1,2M.C. 1M.D. 0,75M.Đáp án: CTa có:...

Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3 có...

0
Cho V lít dung dịch NaOH 0,4M tác dụng với dung dịch Al2(SO4)3 có chứa 58,14g chất tan thu được 23,4g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V làA. 2,65l.B. 2,24l.C....

Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ...

0
Cho các chất rắn đựng trong các lọ mất nhãn BaO, MgO, Al2O3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 3 chất trên?A. H2O.B. HCl.C....

Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết...

0
Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi được chất rắn cân...

Thực hiện các thí nghiệm sau:

0
Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. (c)...

Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al

0
Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y → Al.Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào...

Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và...

0
Chất nào sau đây không thể vừa phản ứng với dung dịch NaOH và vừa phản ứng với dung dịch HCl?A. Al2(SO4)3.B. Al2O3.C. Al(OH)3.D. NaHCO3.Đáp án: AAl2(SO4)3 không phản ứng với HCl.