Xem thêm

  Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  Dẫn từ từ 15,68 lít khí NH3 (đktc) vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 18,2.

  B. 15,6.

  C. 54,6.

  D. 7,8.

  Đáp án:

  3NH3 + 3H2O + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

  nNH3 = 15,68:22,4 = 0,7 mol; nAlCl3 = 0,2.1 = 0,2 mol

  Xét thấy

  0,7:3 > 0,2:1 → AlCl3 hết → nAl(OH)3 = 0,2.78 = 15,6 gam