Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021
- Nội dung được tài trợ -

Thẻ được gắn:

bài tập về hợp chất của nhôm

Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?

Chất nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao? A. CuO. B. FeO. C. ZnO. D. Al2O3. Đáp án: D CO chỉ khử được oxit của...

Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài?

Chất nào sau đây được dùng làm vật liệu mài? A. tinh thể Al2O3. B. bột Al2O3. C. phèn chua. D. Al(OH)3. Đáp án: B Bột Al2O3 được dùng làm vật...

Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục?

Chất nào sau đây có khả năng làm trong nước đục? A. nước gia – ven. B. clorua vôi. C. phèn chua. D. nước clo. Đáp án: C Phèn chua...

Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch?

Có thể sử dụng dung dich nào sau đây để nhận biết ion Al3+ trong dung dịch? A. NaCl. B. NaOH. C. HCl. D. NaNO3. Đáp án: B Cho từ từ...

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả...

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 và b mol Ba(AlO2)2, kết quả thí...

Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch...

Hòa tan hoàn toàn 9,8 gam hỗn hợp X gồm Na và Al2O3 vào nước thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho...

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là

Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là A. NaAlO2. B. K3AlF6. C. Na3AlF6. D. AlF3. Đáp án: C

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa? A. CuCl2. B. KNO3. C. NaCl. D. AlCl3. Đáp án: D

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước....

Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước....

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là

Cho các hợp chất: NaOH, Al(OH)3 , KOH, Mg(OH)2. Sắp xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần là A. Mg(OH)2 ; Al(OH)3 ; KOH ; NaOH. B. Al(OH)3 ;...

Tin tức nổi bật

- Nội dung được tài trợ -